Predaj publikácií


BARBORÍK, Vladimír: Prozaik Gejza Vámoš.
Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. 200 s. ISBN 80-8095-003-2.
Monografia Gejzu Vámoša (1901 - 1956) je výsledkom troch paralelných  prístupov k dielu a osobnosti spisovateľa: interpretačného a literárnohistorického, kultúrno-typologického a (výberovo) i biografického. Výklad spisovateľovho diela sa zameriava na žánrové východiská, typologický štatút a smerovo vývinovú zaradenosť. Rešpektuje vnútorný vývinový aspekt autora (chronologicky postupuje od poviedkových prvotín k posledným románom z tridsiatych rokov 20. storočia), ale aj to, ako sa jeho dielo vpisovalo do súvislostí medzivojnovej slovenskej prózy. Biografická zložka monografie nepredstavuje - vzhľadom na primárne ciele práce - súvislú rekonštrukciu zložitých životných peripetií Gejzu Vámoša. Zameriava sa hlavne na tie okolnosti autorovho života, ktoré súviseli s jeho prozaickou tvorbou a postavením angažovaného literárneho a kultúrneho činiteľa.

Gáfriková, Gizela: Zabúdané súvislosti. (Štúdie o slovenskej literatúre 17. - 18. storočia.)
Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. 274 s. ISBN 80-8095-002-4.
Monografický súbor trinástich štúdií, ktoré obracajú pozornosť na širšie spektrum problémov výskumu slovenskej literatúry druhej polovice 17. až prvej polovice 18. storočia. Autorka ich rozčlenila do dvoch oddielov. Do prvej časti sústredila širšie koncipované štúdie (tradícia výskumu slovenského literárneho baroka, koncepcie literárneho jazyka z literárnohistorického aspektu, analýza žánrových vlastností latinskej autobiografickej prózy, rétorické princípy výstavby kazateľského textu a pod.). V druhej časti knihy ide zväčša o návraty k niektorým, výskumne zdanlivo „uzavretým“, no v skutočnosti nedoriešeným a otvoreným literárnohistorickým problémom. Publikácia tak ozrejmuje zabúdané, resp. nedoceňované javy a súvislosti zložitého dobového literárneho procesu a upozorňuje na ich vývinovú relevanciu a stimulatívnosť, resp. duchovnú a kultúrnu aktuálnosť.

KUZMÍKOVÁ, Jana: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha.
Bratislava : Veda, 2006. 160 s. ISBN 80-224-0875-1.

Literárnohistorická monografia o Ivanovi Horváthovi (1904 - 1960), významnom slovenskom medzivojnovom spisovateľovi, má ambíciu v rámci interpretácie jeho diela otvoriť aj teoretickú diskusiu o pojme modernizmus v postmodernistickom kontexte.
Barborik Vamos
Gafrikova Zabudane suvislosti
Litkrit reflexia
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk