Predaj publikácií


PRUŠKOVÁ, Zora: Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...
Bratislava : Ars Poetica, 2008. 2. vyd.
ISBN 978-80-89283-13-2.
Monografický súbor štúdií o problematike slovenskej literatúry šesťdesiatych rokov 20. storočia vychádzajúci v 2. vydaní. Často citovaná, no pre pôvodný malý náklad nedostupná publikácia, v ktorej sa Zora Prušková zamerala na analýzu a interpretáciu prozaickej tvorby takých autorov ako Tatarka, Sloboda, Johanides, Mitana, Vilikovský, Hrúz, Kužel, so smerovaním k postihnutiu dobových a dobovo aktuálnych tematických i výrazových konštánt.      
Vydanie bolo zrealizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.

BÍLIK, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 - 1989.
Bratislava : Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-028-6.
Monografický súbor štúdií o problematike socialistického realizmu v slovenskej literatúre a literárnom živote v druhej polovici 20. storočia, s dôrazom na vnímanie socialistického realizmu ako kultúrno-semiotického javu. René Bílik sleduje dobové estetické pohyby v ich vzťahu k politicko-ideologických manipuláciám, s poukazom na pochopenie funkcií umeleckej literatúry ako ideologického nástroja.

HORVÁTH, Tomáš: Ján Hrušovský a modernizmus. Bratislava : SAP, 2008. 181 s. ISBN 978-80- 8095-042-2.
Monografický súbor štyroch vedeckých štúdií o tvorbe slovenského spisovateľa Jána Hrušovského (1892 - 1975), interpretujúci najmä jeho ranú tvorbu, so zameraním na kontext modernistických literárnych aj filozofických diskurzov. Práca je výsledkom  viacročného bádateľského záujmu Tomáša Horvátha o dielo Jána Hrušovského.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Mystická misia S. B. Hroboňa.
Bratislava : Ars Poetica, 2008. ISBN 978-80-89283-12-5, 240 s., (brož.)
Monografia je venovaná problematike mystiky ako inšpiračného zdroja mesianistickej poézie S. B. Hroboňa, jej pozícii, funkcii a prejavom mesianistickej estetiky. V interpretačných analýzach vybraných Hroboňových básní autorka poukázala na fakt, že mystika tvorí relatívne pevný základ tejto poézie a pomerne zreteľne poukazuje na jej najsilnejší inšpiračný zdroj. V záverečnom zhrnutí sa pokúša o rekonštrukciu paradigmy mystického mesianizmu, resp. „panteologizmu“ ako špecifickej poetologickej línie slovenského mesianizmu. Monografia demonštruje a dokazuje spojenie medzi slovenským mesianizmom a mystikou, ktorá ako jeho inšpiračný zdroj predstavuje konštitutívny komponent jeho špecifickej poetiky a umožňuje postulovať ho ako samostatnú vývinovú líniu slovenského romantizmu
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
o_Ked si tak spomeniem
Duch na retazi Bilik
Horvath Hrusovsky
uslit.sav.sk