Predaj publikácií


HUČKOVÁ, Dana: Hľadanie moderny.
Bratislava : Ars Poetica - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. 202 s. ISBN 978-80-89283-32-3.
Literárnohistorická monografia predstavuje slovenskú literárnu modernu v širšom spoločenskom a umelecko-kultúrnom kontexte. Ukazuje, akým spôsobom moderna tematizuje zmenené vedomie človeka o sebe a o svete, ktoré sa filtrovalo aj do sféry umenia a kultúry. Charakterizuje čiastkové prejavy a tendencie modernistickej literárnej výpovede, ale súčasne zachytáva spoločenské a kultúrne súvislosti. Cez interpretácie vybraných próz Slovenskej moderny približuje dve základné témy dobovej literatúry - tému lásky a krízy subjektu.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Rozprávanie o rozprávaní.
Bratislava : Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení, 2009. 138 s. ISBN 978-80-85187-56-4.
Vedecká monografia s interdisciplinárnym záberom sa zaoberá postavením rozprávania v dnešnej audiovizuálnej kultúre. Sleduje jeho teoretický a historický kontext z hľadiska literárnej a filmovej mediality a intermediality.

VRÁBLOVÁ, Timotea (ed.): Ako čítať traktátovú literatúru 17. - 18. storočia.
Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Divis - SLOVAKIA, 2009. ISBN 978-80-969354-9-9.
Vedecká monografia z oblasti genológie o problematike traktátovej literatúry je prvým pokusom priblížiť širšej odbornej verejnosti málo známe traktátové pramene. Vznikla na základe odbornej diskusie medzi vedcami spoločenských vied krajín regiónu V4.

CHMEL, Rudolf: Romantizmus v globalizme : Malé národy - veľké mýty.
Bratislava : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-159-7.
Súbor štúdií, esejí, článkov a rozhovorov k problematike slovenskej literárnej histórie 19. storočia (slovenský literárny romantizmus), slovenských kultúrnych dejín 19. a 20. storočia,  slovensko-maďarských a stredoeurópskych kultúrnych a jazykových vzťahov a stredoeurópskej identity.

logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
Huckova Hladanie moderny
Pastekova 2009
uslit.sav.sk