Predaj publikácií


AMON, Pavlina - TEICHGRÄBER, Stephan Immanuel (Hrsg.): Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert.
Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur. Vol. 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, International Academic Publishers, 2011. 186 s. ISBN 978-3-631-59817-7.

Reprezentatívny súbor jedenástich vedeckých štúdií desiatich vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV k problematike slovenskej literatúry 19. a 20. storočia, vydaný v nemeckom jazyku v prestížnom akademickom vydavateľstve Peter Lang. Publikácia vznikla v spolupráci s Dokumentačným strediskom pre východo- a stredoeurópsku literatúru vo Viedni (DOML, editori Pavlina Amon a Stephan Immanuel Teichgräber) a predstavuje knižný výstup z projektu SAIA v rámci akcie Rakúsko - Slovensko 2009. Pôvodné prednášky, ktoré odzneli na pôde Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity počas celého roka 2009 pre študentov slavistiky a ďalších záujemcov, autori pre potreby knižného vydania doplnili a dopracovali. Zväzok predstavuje významný informačný prameň pre záujemcov o slovenskú literatúru z nemeckej jazykovej oblasti. Zároveň je ukážkou toho, aké problémy sleduje a aké metodologické prístupy uplatňuje súčasná slovenská literárna veda v rámci literárno-historiografického skúmania.

TARANENKOVÁ, Ivana - JAREŠ, Michal (eds.): Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. 192 s. ISBN 978-80-88746-16-4.
Interdisciplinárny súbor štúdií o problematike hororového žánru je výsledkom nových tematicky koncentrovaných metodologických pristavení nad žánrami populárnej kultúry a ich presahmi a styčnými bodmi s tzv. vysokou kultúrou. Autormi jednotlivých príspevkov sú literárni a filmoví veci a filozofi, takže literárnovedný pohľad na prvky hororu v slovenskej, českej a poľskej literatúre dopĺňajú globálnejšie situované filmologické a filozofické sondy. Pätnásť statí ukazuje v odlišnom nasmerovaní teoretické východiská a koncepty žánru a jeho individuálne autorské realizácie v rôznych obdobiach literárnych a kultúrnych dejín.   

ŠÚTOVEC, Milan: Membra disiecta litteraria. Literárna veda, literárne umenie a literárny život. Bratislava : Veda, 2011. 245 s. ISBN 978-80-224-1193-6.
Literárnovedná monografia z oblasti dejín slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej prierezovo pristavuje pri ťažiskových témach svojho literárnovedného bádania, keď v rámci troch častí knihy - Zo života literárnej vedy, Zo života literárnych textov, Z literárneho života - teoreticky skúma, analyzuje a interpretuje vývinové problémy vedeckej disciplíny, vybranej autorskej poetiky (Margita Figuli) i dobové kultúrno-historické kontexty (štyridsiate až šesťdesiate roky 20. storočia). Monografia je syntézou vedeckých výstupov M. Šútovca z ostatných rokov, dôsledne sa zameriavajúcich práve na tri dané kľúčové témy. Prístup M. Šútovca sa v nej tradične vyznačuje metodologickou sústredenosťou, formulačnou presnosťou a vecnosťou, a širokým materiálovým podložím.

MIKULOVÁ, Marcela - TARANENKOVÁ, Ivana (eds.): Reálna podoba realizmu. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. 235 s. ISBN 978-80-88746-17-1.
Odborná kritická reflexia realizmu ako literárnoestetického smeru, koncipovaná s dvoma cieľmi: obnoviť vedeckú diskusiu o realizme a rekonštruovať jeho reálnu podobu v slovenskom a českom literárnohistorickom a literárnoteoretickom kontexte, a to na základe   najnovších metodologických impulzov. Publikáciu charakterizuje rôznorodosť literárnohistorických, literárnoteoretických a historicko-recepčných prístupov a tematická mnohoaspektovosť, vyplývajúca z pestrosti a žánrovej rôznorodosti analyzovaného literárneho a kultúrneho materiálu. Súbor prináša príspevky z rovnomennej konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktorá sa uskutočnila v roku 2010.

HORVÁTH, Tomáš: Tajomstvo a vražda. Model a dejiny detektívneho žánru. Bratislava : Veda, 2011. 662 s. ISBN 978-80-224-1165-3.
Vedecká monografia je situovaná do problémového poľa genológie (teória a dejiny literárnych žánrov). V I. časti ponúka teoretický model detektívneho žánru a v II. časti načrtáva dejiny detektívky od jej postupného konštituovania a diferenčného vymedzovania sa oproti príbuzným žánrom (napr. kriminálna literatúra, fantastika a horor) cez jej vývinové variácie a transformácie od klasickej detektívky až k drsnej škole, ukazuje prieniky detektívky s inými žánrami (napr. so sci-fi), ako aj deštrukciu žánru prostredníctvom transformácie na iný príbuzný žáner (triler). Podáva analytické interpretácie diel najvýznamnejších predstaviteľov tohto žánru (Poe, Doyle, Christie, Ellery Queen, Gardner, Chandler a iní), no aj diel menej známych, ba až kurióznych... Vypracovaný model a dejiny detektívneho žánru (v jeho diferenčných vzťahoch k iným žánrom) zároveň tvoria istý exemplárny príklad pre všeobecnú literárnovednú problematiku žánru a literárneho vývinu.
Zur Geschichte Lang S
Strach a hroza
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk