Predaj publikácií


KUZMÍKOVÁ, Jana (ed.): František Švantner. Život a dielo. Zborník k 100. výročiu narodenia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. 200 s. ISBN 978-80-88746-19-5.
Súbor štúdií z vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa Františka Švantnera (29.1. 1912 - 13.10.1950), prinášajúci aktuálne zhodnotenie a interpretáciu Švantnerovho diela domácimi literárnymi vedcami i zahraničnými slovakistami. Súčasťou publikácie je tiež kalendárium autorovho života a diela a obrazová príloha.    

TARANENKOVÁ, Ivana - JAREŠ, Michal (eds.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012.  222 s. ISBN 978-80-88746-18-8.
Publikácia pokračuje v mapovaní podôb populárnych žánrov, nadväzuje na zborníky Strach a hrôza. Podoby hororového žánru z roku 2011 a Vražda v zasadačke. Podoby detektívneho žánru z roku 2009. Texty publikácie pochádzajú od prispievateľov z domáceho a českého výskumného prostredia. Ich autori nachádzajú v literárnom a filmovom materiáli prvky utopických tém, motívov alebo autorských stratégií, ktoré prítomnosť tohto diskurzu potvrdzujú ako typickú alebo relevantnú súčasť nielen populárnej, ale tiež umeleckej literatúry. Nejde pritom vždy o čisté utopické žánre, ich sprievodnými vlastnosťami sú kontrafaktuálne naratívy, dystópie, prípadne štylisticky rôznorodé modality pesimistických vízií, ktoré sa vpisujú do obrazov sveta.

logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
Bude ako nebolo 2012
Svantner zbornik 2012
uslit.sav.sk