Predaj publikácií


BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium : stredovek : humanizmus a renesancia. Vedeckí recenzenti: Gizela Gáfriková, Marta Keruľová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. 240 s. ISBN 978-80-88746-24-9.
Zborník obsahuje štúdie z dvoch pracovných stretnutí slovenských literárnych historikov, ktoré boli zamerané na odborné problémy súvisiace s interpretáciou literárnych textov domácej (uhorskej) proveniencie z obdobia stredoveku a renesancie. Príspevky sa dotýkajú stereotypov v doterajších interpretáciách konkrétnych literárnych textov, inšpirácií literárnohistorických výskumov pri ich výklade a významu sprístupňovania literárneho umenia v rámci vysokoškolského vyučovania.

BRTÁŇOVÁ, Erika - VANEKOVÁ, Oľga (eds.): Pamäť literárnej vedy: Ján Mišianik. Jozef Minárik. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. 154 s. ISBN 978-80-88746-20-1.
Literárni historici Jozef Minárik a Ján Mišianik za sebou zanechali úctyhodné vedecké dielo, ktoré je dodnes podnecujúce a inšpiratívne, a v mnohých ohľadoch stále východiskové. Obaja bádatelia boli svojho času vedeckými pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV (Doc. Minárik 1953 - 1967, Doc. Mišianik 1950 - 1972) i vysokoškolskými pedagógmi na Univerzite Komenského. Obaja svojou prácou výrazne ovplyvnili podobu literárno-historiografických výkladov dejín slovenskej literatúry, keďže sami - už v roku 1958 - participovali na edičnom projekte tzv. akademických dejín slovenskej literatúry v rámci zväzku Dejiny staršej slovenskej literatúry (autori Jozef Minárik, Milena Michalcová, Andrej Melicherčík a Ján Mišianik). Pripomenutie ich osobnosti a vedeckého odkazu je preto prirodzeným vzdaním úcty a vďaky ich dnešných nasledovníkov.

TARANENKOVÁ, Ivana (ed.): Možnosti autobiografickosti. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Trnava : pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2013. 250 s. ISBN 978-80-8876-22-5.
Publikácia vychádza z príspevkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. Jej zámerom bolo uvažovať o pre­javoch autobiografickosti v umení v interdisciplinárnom kontexte, s prihliadnutím na problémy identity, subjektu a jeho autobiografickej pamäti. Východiskom bolo chápanie autobiografickosti najmä ako estetickej kategórie s jej možnými presahmi do existenciálnej, etickej, ontologickej oblasti. Jej realizácie sa tu sledujú nielen v litera­túre rôznych období a proveniencií, ale aj v intermediálnom a interdisciplinárnom kontex­te. Ostáva len dúfať, že jednotlivé reflexie sa stanú výzvou pre ďalšie diskusie - napokon, zámerom publikácie nebolo poskytnúť definitívne odpovede, ale predviesť, ako je táto kategória ukotvená v súčasných kultúrnych diskurzoch, a načrtnúť ďalšie možnosti uva­žovania o jej prejavoch.

GÁFRIKOVÁ, Gizela (ed.): Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. 268 s. ISBN 978-80-88746-21-8.
Zborník prináša príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Hugolín Gavlovič (1712 - 1787) a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte, ktorá sa konala pri príležitosti trojstého výročia narodenia H. Gavloviča 12. a 13. novembra 2012 v Bratislave. Autori príspevkov nahliadli na texty Gavlovičových diel Kresťanská škola a Valaská škola mravúv stodola  z rôznych uhlov pohľadu - zamerali sa na muzikologický, jazykovedný, literárny, ako aj duchovný rozmer a kontext Gavlovičovho diela pri zachovaní dobových sociokultúrnych väzieb a súvislostí. Zborník predstavuje aktuálny komplementárny pohľad na dielo slovenského barokového básnika.

2014 LH kolokvium
Pamat LV Minarik Misianik
Moznosti autobiografickosti
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk