Predaj publikácií


RIŠKOVÁ, Lenka - HUČKOVÁ, Dana (eds.): Pamäť literárnej vedy. Viliam Turčány. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. ISBN 978-80-88746-27-0.
Literárny vedec, prekladateľ a básnik Viliam Turčány pracoval v SAV v rokoch 1952 - 1988. Jeho akademické i mimoakademické pôsobenie pri príležitosti jeho 85. narodenín v roku 2013 bilancoval a analyzoval seminár Pamäť literárnej vedy, ktorého zámerom je posilňovať vedomie tvorivej a kultúrnej kontinuity modernej slovenskej literárnej vedy cez aktualizáciu odkazu vedeckého diela predchádzajúcich generácií literárnych historikov. Dielo V. Turčányho predstavuje pre slovenskú literárnu vedu od druhej polovice 20. storočia nielen významný kultúrny čin, ale je diskrétne formulovanou výzvou k oceneniu pôvodnej krásy klasickej poézie, osobnostným gestom dôvery v jej kultivujúcu silu aj prejavom obdivu voči bohatosti slovenského jazyka. Aktuálne čítanie diela Viliama Turčányho v podobe vedeckých štúdií, esejí, životopisného medailónu aj východiskových textov a veršov V. Turčányho prezentuje vydaný zborník.

CSIBA, Karol: Privátne - verejné - autobiografické: (v memoároch a publicistike Milana Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara). Vedeckí recenzenti: Dagmar Kročanová, Zora Prušková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 168 s. ISBN 978-80-887-45-26-3.

Monografia sa orientuje na kultúrne aspekty pôsobenia Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana a TidaJ. Gašpara sprostredkované ich memoárami. Upozorňuje tak na vzťah medzi „umelcom“ a „intelektuálom“ („kultúrnym dejateľom“), teda konkrétnejšie na pôsobenie slovenských spisovateľov v spoločenskom živote a z toho vyplývajúcu „zodpovednosť“. Sprostredkovane sa dotýka komplexných otázok súvisiacich s históriou, s procesmi modernizácie, so vzťahom kultúry a ideológie, s etikou a so psychológiou. Monografia tiež nastoľuje otázku o „chode dejín“, o dodatočnom legitimizovaní alebo zavrhnutí historických udalostí. Svojimi zisteniami odhaľuje rozpornosť, nejednoznačnosť, do istej miery „nedôveryhodnosť“ autorského subjektu a jeho výpovede o vlastnom konaní a udalostiach.

HUČKOVÁ, Dana: Kontexty Slovenskej moderny. Vedeckí recenzenti: Ján Gbúr, Milan Žitný. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 360 s. Knižnica slovenskej literatúry, 11. zväzok. ISBN 978-80-8101-863-3.
Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí - tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé tematické podoby a žánrové preferencie, pričom kategória kontextu je vnímaná ako kategória, ktorá má zásadný význam pre porozumenie textom. Zámerom knihy je ukázať, ako mimoliterárne podmienky, okolnosti a dobové dilemy a rozpory vplývali na povahu súvekého umenia. V takto vymedzenom rámci na príklade vybraných problémov a konkrétnych autorov sú potom dokumentované, analyzované a interpretované procesy etablovania sa modernistickej poézie a prózy v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia.

KUZMÍKOVÁ, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Vedeckí recenzenti: Marta Buczek, Egon Gál, Dušan Gálik. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 152 s. ISBN 978-80-88746-258-6.
Autorský kolektív kolektívnej monografie Literatúra v kognitívnych súvislostiach tvoria Jana Kuzmíková, Silvia Gáliková, Róbert Gáfrik, Lukáš Procháska a Zuzana Fonioková (ČR). Kniha je prvou publikáciou vydanou na Slovensku, ktorá v interdisciplinárnom presahu ucelene mapuje hlavné problémové okruhy kognitívnych skúmaní literatúry. Základné východiská predstavuje úvodná kapitola, ktorá objasňuje pozíciu literatúry v širokom rámci kognitívneho výskumu a upozorňuje na zdroje literatúry a literárnosti. Nasledujú štúdie o metafore, narácii a emóciách a na záver je zaradená kapitola o literárnej recepcii, ktorá naznačuje rozdiely medzi zvyčajnou interpretáciou a kognitívnovednou analýzou literatúry. Publikácia z kognitívneho pohľadu sleduje rôzne zložky a úrovne literárnej komunikácie, preto jej metódy a výsledky sú podnetné aj pre pedagogickú prax.

MATEJOVIČ, Pavel: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia. Vedeckí recenzenti: René Bílik, Peter Zajac. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 378 s. Knižnica slovenskej literatúry, 10. zväzok. ISBN 978-80-8101-832-9.
Už titul monografie signalizuje, že jej obsahom nie je len literárnohistorická reflexia Mináčovej tvorby. Zmeny Mináčovej poetiky sú totiž tesne späté s dobovým kontextom, ktorý ju spoluutváral. Preto autor monografie upriamuje svoju pozornosť aj na sekundárne texty o Mináčovej tvorbe, prostredníctvom ktorých sa zviditeľňuje dobová rétorika, predstava o úlohe písania a spoločenskej funkcii spisovateľa. S takto načrtnutým konceptom úzko súvisí filozofická kategória subjektu, resp. podoby jeho transformácie. Monografia reflektuje predovšetkým Mináčove filozofické, estetické a kultúrno-politické názory. Autor sa v nej venuje aj autobiografickým momentom, ktoré sú v jeho diele pomerne výrazne zastúpené a literárnohistoricky boli len čiastočne recipované. Práca chce byť zároveň aj diskusiou o problémoch a centrálnych témach, ktoré sa týkajú slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia.

PASSIA, Radoslav: Na hranici : Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál. Vedeckí recenzenti: Vladimír Barborík, Rudolf Chmel. Levoča : Modrý Peter, 2014. 160 s. ISBN 978-80-89545-30-8.
Autor komparatisticky orientovanej monografie najprv stručne rekonštruuje širokú medzinárodnú diskusiu o problematike strednej Európy a na jej základe prináša svoju koncepciu východokarpatského hraničného areálu ako špecifického kultúrneho priestoru. Teoretické úvahy o povahe a konštitutívnych prvkoch východokarpatského hraničného areálu autor konkretizuje nielen interpretáciami vybraných próz z českej a slovenskej literatúry, ale ukazuje tiež, že isté základné prístupy k umeleckej reprezentácii tohto priestoru sú platné a pravidelne aktualizované aj v ďalších stredoeurópskych národných literatúrach. S prítomnosťou hodnotovej paradigmy východokarpatského hraničného areálu súvisí aj špecifické semiotické postavenie Košíc v kontexte slovenskej literatúry a kultúry, ktorému sa venuje druhá časť publikácie.

RIŠKOVÁ, Lenka:
Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica. Vedeckí recenzenti: Eva Fordinálová, Martin Golema. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 219 s. ISBN 978-80-88746-29-4.
Bohuslav Tablic (1769 - 1832) sa vo svojom diele opakovane zaoberal otázkami podstaty a funkcií básnického umenia. Hoci tieto poznámky v podobe literárnohistorických reflexií a úvodných komentárov k prácam rozmanitého charakteru nezhrnul do samostatnej práce - osobitnej úvahy alebo ucelenejšej rozpravy, vo svojom súhrne vytvárajú ucelený estetický koncept. Predkladaná monografia analyzuje Tablicove vyjadrenia o básnickom umení a literárnom prejave, pričom kladie dôraz na výklad vybraných dobových pojmov a na ozrejmenie základných predpokladov, východísk a funkcií dobovej literárnej tvorby. Analýza zároveň ponúka možnosť sledovať proces formovania kritérií novodobej poézie v slovenskom literárnom prostredí  a jej postupného konštituovania ako samostatného druhu umeleckej činnosti.

CSIBA, Karol - JAREŠ, Michal - PASSIA, Radoslav - RÁCOVÁ, Veronika - SCHMARCOVÁ, Ľubica - TARANENKOVÁ, Ivana: Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Radoslav Passia - Ivana Taranenková (eds.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 224 s. ISBN 978-80-8119-085-8.
Autorský podiel: Karol Csiba (10%), Michal Jareš (10%), Radoslav Passia (25%), Veronika Rácová (15%), Ľubica Schmarcová (15%), Ivana Taranenková (25%)
Publikácia poskytuje prehľad o slovenskej próze a poézii po roku 2000, venuje sa najdôležitejším tendenciám, výrazným individuálnym poetikám a ich vzájomným vzťahom. Autori zdôrazňujú otvorený a pluralitný charakter súčasnej literatúry, vo svojom výklade pracujú s predstavou niekoľkých hlavných línií, ktoré nie sú navzájom izolované alebo hierarchicky usporiadané, ale existujú medzi nimi početné väzby a prieniky. Autorský kolektív bol zložený z literárnych vedcov z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe.

VRÁBLOVÁ, Timotea (ed.): Pamäť literárnej vedy: Zlatko Klátik. Vedeckí recenzenti:  Jana Nemcová, Markéta Andričíková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 99 s. ISBN 978-80-88746-23-2.
Zborník siedmich štúdií, ktoré sú venované vedeckému odkazu literárneho vedca Zlatka Klátika (1922 - 1990), najmä jeho pôsobeniu v oblasti detskej literatúry. Vzhľadom na to,  že  problematika detskej literatúry má v kontexte súčasnej slovenskej literárnej vedy pomerne okrajové postavenie, vydanie zborníka má ambíciu podnietiť vedeckú diskusiu o aktuálnych metodologických otázkach výskumu detskej literatúry.

KUSÝ, Ivan: Starý Vajanský. Edične pripravila a doslov napísala Dana Hučková. Bratislava : Veda, 2014. 104 s. ISBN 978-80-224-1243-8.
Kniha Starý Vajanský, ktorá ostala v pozostalosti literárneho historika Ivana Kusého (1921 - 2000) ako rukopisné torzo, završuje autorov projekt vajanskovskej monografie, tvorenej časťami Mladý Vajanský (1987) a Zrelý Vajanský (1992). Publikovanie tretej časti je nielen dodatočným zavŕšením trilógie, ale najmä pripomenutím vedeckého odkazu I. Kusého. Knihu tvorí osem štúdií, pričom jednotlivé kapitoly sa týkajú niekoľkých, svojou žánrovou povahou rozdielnych textov: románov (Koreň a výhonky, Kotlín), životopisnej portrétovej štúdie (Život Štefana Moysesa), programovej eseje (Nálady a výhľady) a kratších sentimentálnych próz (Pančava, Medián, Zločin a pokánie). Prostredníctvom nich I. Kusý ukazuje premeny hodnotových ťažísk a formulovanie nových tematických dominánt v literárnych prácach S. H. Vajanského z prelomu 19. a 20. storočia.

BARBORÍK, Vladimír: Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 253 s. ISBN 978-80-8119-077-3.
Monografia je venovaná prózam Vincenta Šikulu, významného predstaviteľa modernej slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia. Prvá časť prostredníctvom interpretácie jednotlivých Šikulových kníh prináša pohľad na vývin autorovho rozprávačstva v prozaickej tvorbe pre dospelých v šesťdesiatych rokoch, druhá časť reflektuje celok diela aj v dobových historicko-spoločenských súvislostiach.

Internetové kníhkupectvo Literárne informačné centrum
Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu)

HABAJ, Michal: Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942). Bratislava : Veda, 2014. 377 s. ISBN 978-80-224-1354-1.
Literárnovedná monografia z oblasti dejín slovenskej literatúry 20. storočia prierezovo analyzuje a interpretuje ťažiskové témy a motívy básnickej tvorby Jána Smreka v priebehu prvých dvoch decénií jeho poetickej prezentácie. Autor sa sústreďuje na nové čítanie a situovanie Jána Smreka do kontextu slovenskej medzivojnovej literatúry, s naznačením výhľadov pre ďalšie skúmanie aj jeho povojnovej tvorby. Prácu charakterizuje dôkladná znalosť materiálu, metodologická sústredenosť a interpretačná citlivosť.

Vydavateľstvo Veda
M. Habaj: Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka

BÍLIK, René - ZAJAC, Peter: Texty Dominika Tatarku. Bratislava : Veda, 2014. 229 s. ISBN 978-80-224-1282-7.
Zborník z konferencie, ktorú usporiadali v roku 2013 Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave a Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, sa sústreďuje na nové čítanie textov Dominika Tatarku.

Internetové kníhkupectvo Artforum
Texty Dominika Tatarku
2014_TURCANY_PLV
2014 Csiba Autobiografie
2014 Huckova Kontexty SM
2014 Kuzmikova
2014_Matejovic_Minac
2014 Passia
2015 Riskova Tablic
2014 Hladanie sucasnosti LIC
2014 Pamat LV KLATIK
2014 LH kolokvium
2014 Kusy Stary Vajansky
2014 Barborik Sikula
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk