uslit.sav.sk
2016 Horvath
2016_Stur_sturovci_romantici
2016_Konfiguracie_realizmus
2016_Gemer_a_Malohont
2016_Autor_a_subjekt
2016_Habaj_Basnik_v_case
2016_Riskova_Palkovic_Muza
2016_Pruskova
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
Predaj publikácií


HORVÁTH, Tomáš: K poetike literárneho subjektu : modernizmus a okolie. Vedeckí recenzenti Dagmar Kročanová, Rafal Majerek. Bratislava : Veda - vydavateľstvo SAV, 2016. 287 s. ISBN 978-80-224-1551-4.

Vedecká monografia k problematike textových reprezentácií subjektu na príklade modernistických literárnych diel, t. j. diel smerovo priraďovaných k prvej a druhej moderne, expresionizmu, naturizmu a romantizmu v slovenskej a poľskej literatúre. Subjekt je chápaný ako historický kultúrny konštrukt prejavujúci sa prostredníctvom rôznych reprezentácií, čo si z perspektívy literárnovedného výskumu vyžaduje analýzu na viacerých úrovniach a v prepojení s ostatnými zložkami textovej štruktúry. Historické a teoretické podložie pre prípadové interpretácie transformácií subjektu vytvára vstupná kapitola Úvod k poetike subjektu, zameraná na postihnutie kľúčových momentov historických premien koncepcií subjektu. Jednotlivé kapitoly o dielach vybraných autorov (Ján Hrušovský, Peter Kompiš, Kosorkin, Ivan Minárik, Gejza Vámoš, František Švantner; Seweryn Goszczyński, Stefan Grabiński, Antoni Lange) akcentujú rôzne výskumné témy a hľadiská: autobiografické stratégie, transformácie konceptu subjektu, modernistická melanchólia, žánrové problémy hororu, fantastiky a balady.

ZAJAC, Peter (ed.): Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016. 456 s. ISBN 978-80-88746-32-4.

Publikácia vychádza z príspevkov, ktoré odzneli na rovnomennej medzinárodnej konferencii Ústavu slovenskej literatúry SAV v dňoch 28. - 29. mája 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (28. októbra 1815) a zároveň 90. výročia narodenia literárneho vedca Oskára Čepana (1925 - 1992). Už jej názov odkazuje na problém adekvátneho pomenovania generácie romantikov verzus študentskej „družiny štúrovcov“. Zborník obsahuje 21 štúdií z oblasti literárnej vedy, histórie, jazyka, filozofie a dejín umenia, ktoré sa zaoberajú nielen osobnosťou a dielom Ľudovíta Štúra, ale najmä rozličnými podobami utvárania generácie národného hnutia a širšie tiež otázkami slovenského národa a kultúry v 19. storočí.

MIKULOVÁ, Marcela - TARANENKOVÁ, Ivana: Konfigurácie slovenského realizmu : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Lektorovali: Ján Gbúr, Michal Charypar. Brno : Host, 2016. 408 s. ISBN 978-80-7491-546-8.

Monografia v rámci projektu GAČR Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte edične nadväzuje na predchádzajúce knižné výstupy projektu České literární romantično a Český a slovenský literární parnasismus. Publikácia prezentuje slovenský literárny realizmus ako rôznorodú, procesuálnu a mnohodimenzionálnu literárnu udalosť. Prvá časť Prolegomena je zameraná na teoretické východiská problému, druhá časť Argumentum ponúka prípadové literárnohistorické a interpretačné štúdie tak o modifikáciách literárneho realizmu v slovenskej próze a poézii predovšetkým v poslednej tretine 19. storočia, ako aj o jeho dynamických konfiguráciách s prvkami iných literárnoestetických, kultúrnych alebo ideologických diskurzov.

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. Editori Andrej Štafura - Timotea Vráblová - Katarína Štafurová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Mestské múzeum Jelšava : Quirinus, o. z., 2016. 145 s. ISBN 978-80-88746-34-8
.
Zborník z rovnomennej interdisciplinárnej konferencie s cyklickou ročnou periodicitou konanej v roku 2015 je zameraný na kultúrnu pamäť regiónu z hľadiska výskumu rôznych vedeckých disciplín. Jednotlivé štúdie analyzujú literárne, hudobné a architektonické pamiatky Gemera a Malohontu, život a dielo osobností, ktoré sa narodili, študovali alebo pôsobili v danej oblasti a ktoré zohrali kľúčovú úlohu nielen v miestnom kultúrnom živote, ale aj v rámci národnej kultúry.

SCHMARCOVÁ, Ľubica (ed.): Autor a subjekt. Odborní recenzenti Fedor Matejov, Erika Brtáňová, Peter Zajac. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 275 s. ISBN 978-80-8119-100-8
.
Monografia mapuje podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia, v časovom zábere od obdobia romantizmu po súčasnosť. V desiatich interpretačných štúdiách sleduje, akým spôsobom a na základe akých princípov sa rétoricky a naratívne konštituuje subjekt a ako sa utvára vzťah medzi autorstvom a subjektivitou. Jednotlivé kapitoly kladú dôraz na premenlivý model autorstva a na jeho špecifiká nielen v jednotlivých literárnych smeroch, ale tiež v spojitosti s výberom žánru. Materiálovým východiskom sú texty A. H. Škultétyho, P. Dobšinského, D. Bacháta, J. Bottu, J. Francisciho, J. M. Hurbana, J. Kráľa, J. Kollára, G. K. Zechentera Laskomerského, E. M. Šoltésovej, A. Škarvana, S. H. Vajanského, V. Roya, J. Hrušovského, M. Urbana, L. Laholu a A. Vášovej.

HABAJ, Michal: Básnik v čase : Smrek - Lukáč - Novomeský - Poničan. Odborní recenzenti Ján Gavura, Zoltán Rédey. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 201 s. ISBN 978-80-8119-098-8.

Monografia prehodnocuje, nanovo rekonštruuje a kompletizuje obraz básnickej tvorby štyroch reprezentatívnych básnikov medzivojnového obdobia: Jána Poničana (1923 - 1942), Laca Novomeského (1923 - 1939), Emila Boleslava Lukáča (1922 - 1934) a Jána Smreka (1948 - 1956). Sleduje polohy a štylizácie básnického subjektu v interakcii s tým, ako sa menili, modifikovali či transformovali samotné kompetencie autora v rámci dejinného pohybu  od začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia až do prvej polovice päťdesiatych rokov. Estetická autonómia poésie pure a spoločenská prax poésie engagée sa stávajú pozadím, na ktorom sa variuje, konkretizuje a špecifikuje typológia básnického zápasu o zmysel a podobu poézie v čase a v dejinách.   

PALKOVIČ, Juraj: Muza ze slovenských hor. Editorka textovej časti, autorka komentárov a štúdií Lenka Rišková. Recenzenti Peter Káša, Miloslav Vojtech. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016. 305 s. ISBN 978-8088746-33-1.

Publikácia predstavuje kombináciu faksimilného vydania pôvodného textu zbierky Muza ze slovenských hor z roku 1801 od Juraja Palkoviča (1769 - 1850) a jej transkribovanej podoby. Na základe spoznania autentickej typografickej a jazykovej podoby textu si môže dnešný čitateľ vytvoriť predstavu o charaktere slovenskej knižnej kultúry na prelome 18. a 19. storočia. Doplnkom reedície sú dve vedecké štúdie, ktoré autora a jeho básnickú tvorbu zasadzujú do širšieho literárnohistorického kontextu a ukazujú možnosti jej aktuálnej interpretácie.  

PRUŠKOVÁ, Zora:  Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 243 s. ISBN 978-80-8119-099-5.
Monografický súbor vedeckých štúdií k problematike výkladu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia s presahom do aktuálnej súčasnosti. Jednotlivé state sa venujú dielam autorskej prozaickej generácie formujúcej svoju poetiku v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia: Rudolf Sloboda, Ján  Johanides, Pavel Vilikovský , Alta Vášová. Otázky novej, resp. zmenenej citlivosti a optiky v oslovovaní čitateľa autorka sleduje aj v kontexte  próz Leopolda Laholu, Juraja Špitzera, Dominika Tatarku a tiež Dušana Kužela i Juraja Briškára. Kniha je rozdelená na tri časti: Semiotické modely autorstva, Autor a žáner, Autor v skupenstve textu. V súhrne ukazuje možnosti uchopovania textu a jeho interpretácie.