uslit.sav.sk
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Publikácie ústavu
Predaj publikácií
BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Pamäť literárnej vedy: Gizela Gáfriková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 241 s. ISBN 978-80-88746-24-9.

Zborník približuje osobnosť literárnej vedkyne Gizely Gáfrikovej (1945 - 2014), dlhoročnej pracovníčky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Táto vynikajúca znalkyňa literárneho baroka, skvelá textologička a editorka prispela významnou mierou k vedecky objektívnemu poznaniu staršej slovenskej literatúry. Autori príspevkov, ktorí s ňou prešli väčší či menší úsek pracovnej cesty, ozvláštňujú svoje hodnotenia aj jedinečnými osobnými spomienkami. Autorskú tvorbu G. Gáfrikovej ilustrujú ukážky z jej vedeckej a básnickej tvorby. Publikačné aktivity G. Gáfrikovej sprítomňuje v závere zborníka bibliografia jej prác.

BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium. III. Barok.
Recenzenti Marta Keruľová, Eva Tkáčiková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 176 s.  ISBN 978-8088746-35-5.

Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných stretnutí s názvom Literárnohistorické kolokvium, ktorého cieľom je oživiť vedeckú diskusiu o interpretačných možnostiach diel staršej slovenskej literatúry v kontexte troch línií: identifikácia výkladových stereotypov, aplikácia nových metodologických prístupov pri interpretácii textov a význam sprístupňovania literárneho umenia v rámci vysokoškolského vyučovania dejín staršej slovenskej literatúry. V zborníku je zaradených jedenásť statí  o literatúre z obdobia 16. - 18. storočia, dotýkajúcich sa otázok vybraných žánrov (cestopisná a memoárová literatúra, smútočné tlače, kázne, apológie, piesňová tvorba a i.) aj širšieho literárnohistorického kontextu, a to aj v komparatívnom nasmerovaní.
2017_Obalka_Pamat_literarnej_vedy_Gafrikova
2017 LH kolokvium Barok
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia