uslit.sav.sk
Časopis Slovenská literatúra


Hlavný redaktor:Mgr. Karol Csiba PhD.
Redaktorka:Mgr. Dana Hučková, CSc.
Výkonná a jazyková redaktorka:Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.  
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár

Redakčná rada - domáci členovia: Vladimír Barborík, René  
Bílik, Andrea Bokníková, Erika Brtáňová, Ján Gavura, Ján Gbúr,  
Martin Golema, Igor Hochel, Dana Hučková, Fedor Matejov,  
Zora Prušková, Radoslav Passia, Ivana Taranenková, Peter  
Zajac
Redakčná rada - zahraniční členovia: Joanna  
Goszczyńska (Varšava), Aleksandra Hudymač (Krakov), Pavel  
Janoušek (Praha), Michal Jareš (Praha), Alfrun Kliems (Berlín),  
Iva Málková (Ostrava), Špela Sevšek Šramel (Ľubľana),  
Róbert Kiss Szemán (Budapešť), Petr Šámal (Praha), Dalibor  
Tureček (České Budějovice)

Vychádza: 6x ročne
ISSN: 0037 - 6973
Registračné číslo: EV 2870/09
Cena jedného čísla: 3,50 € + poštovné
Celoročné predplatné: 21,- € + poštovné

Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava
Distribúciu zabezpečuje, objednávky a predplatné prijíma:
L. K. Permanent a redakcia časopisu.
Kontakt: L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
web: www.predplatne.sk

Adresa redakcie: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  
Kontakt: usllred@savba.sk – Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.


PUBLIKAČNÁ ETIKA

Zásady publikovania v časopise Slovenská literatúra sa  
uplatňujú v súlade s etickým kódexom  
publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch  
medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics  
(COPE):

1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených  
údajov. V texte článku  musia uviesť prípadný zdroj finančnej  
podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť  
(pracovisko).

2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých  
spoluautorov príspevku.

3. Plagiátorstvo, využívanie nedôveryhodných zdrojov a  
publikovanie nepravdivých údajov je neprijateľné a je v  
hrubom rozpore s publikačnou etikou.

4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou  
stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.

5. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a  
vedeckým zameraním časopisu Slovenská literatúra.

6. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň  
vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok,  
recenzia, anotácia, správa a pod.).

7. Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok je originálnym  
dielom a že nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný,  
prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.

8. Ak text už bol publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho  
dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný  
a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný  
príspevok, zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v  
poznaní.

10. Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a v  
jeho rámci promptne komunikovať a spolupracovať s  
redakciou pri prípadných zmenách a korekciách príspevkov.  

Recenzné konanie a povinnosti  
recenzentov
1. recenzovanie je dôverné
2. proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od  
autora
3. recenzný posudok má byť objektívny
4. osobná kritika autorov je nevhodná
5. recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými  
článkami konflikt záujmov
6. recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované  
práce, ktoré nie sú citované
7. recenzenti sú povinní poslať ich hodnotenie redakcii v  
stanovenom termíne

Formulár recenzného posudku

Vyhlásenie o voľnom prístupe
Časopis Slovenská literatúra je časopis s voľným prístupom  
podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI)

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete,  
pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať,  
sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo  
odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania  
predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s  
výnimkou komerčného využitia textov).
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
obal_casopisu_Slovenska_literatura
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied