Predaj publikácií


GÁFRIKOVÁ, Gizela (ed.): Pannonia docta. Učená Panónia : z predhistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiografie.
Bratislava : VEDA, 2003. 355 s. ISBN 80-224-0754-2.
Knižný výstup grantového projektu Od historie litterarie k literárnej histórii (VEGA - 2/5068/20). Autorky E. Brtáňová, M. Novacká, O. Vaneková, T. Vráblová a G. Gáfriková okrem prekladov latinských textov dokladujúcich formovanie literárnej histórie na našom území ako samostatnej literárnovednej disciplíny prinášajú erudovaný pohľad na jednotlivých dejateľov a na literárnohistorické a kultúrne súvislosti ich pôsobenia.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena (ed.): Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky.
Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - SAP, 2002.

Publikácia je textovým výstupom ukončenej grantovej úlohy VEGA a reprezentuje spoluprácu Slovenskej akadémie vied (Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry, Historický ústav, Ústav hudobnej vedy) s vysokými školami (Divadelná fakulta VŠMU, Filmová a televízna fakulta VŠMU). Z hľadiska dotykov umenia a totalitnej moci predstavujú 50. roky materiál plný vnútorného dramatizmu, ktorý určoval represívny politický diktát (estetická normotvorba socialistického realizmu) a nedokončená liberalizačná vlna. V období čiastočného uvoľnenia pôsobili práve umelecké diela ako subverzia socialisticko-realistického kánonu, ale aj odľudšteného politického systému. Východiskovým bodom výkladu a jednotlivých interpetácií je ruptúra historickej, estetickej a umeleckej kontinuity slovenskej kultúrnej tradície. Prítomných 15 štúdií (Jan Pešek, Jelena Paštéková,  Vladimír Petrík, Štefan Drug, Mária Kusá, Soňa Šimková, Ján Jaborník, Jana Bžochová-Wild, Nadežda Lindovská, Zuzana Bakošová-Hlavenková, Martin Ciel, Václav Macek, Vladimír Mlčoušek, Juraj Lexmann) analyzuje historické, estetické a umelecké súradnice daného obdobia a ich prejavy v jednotlivých druhoch umenia, v konkrétnych umeleckých žánroch a v tvorbe veľkých umeleckých osobností.

HORVÁTH, Tomáš: Rétorika histórie.
Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2002. 370 s.  

BRTÁŇOVÁ, Erika: Stredoveká scholastická kázeň. K recepcii latinských sermones v kódexoch slovenskej proveniencie.
Bratislava : VEDA, 2000. 200 s. ISBN 80-224-0634-1.
Literárnohistorická monografia z oblasti medievistiky, kodikológie a homiletiky, zaoberajúca sa problematikou žánru kázne, ako svojbytného stredovekého literárneho diela. Cieľom práce je poukázať na interpretačné špecifiká  a inakosť textu stredolatinskej kázne i na spôsob, ako možno preniknúť k jej zašifrovanému posolstvu.

KUZMÍKOVÁ, Jana: František Švantner (v zákulisí naturizmu).
Bratislava : VEDA, 2000. 205 s. ISBN 80-224-0635-X.
Monografické predstavenie literárneho diela významného slovenského spisovateľa Františka Švantnera (1912 - 1950), so zacielením na problematiku naturizmu. Autorka v štyroch kapitolách mapuje ideovo-estetické charakteristiky vybraných zbierok  (Malka, Dáma) a románov (Nevesta hôľ, Život bez konca). Celú prácu rámcuje aspekt Švantnerovho rozprávača.
Pannonia Docta
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk