uslit.sav.sk
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Publikácie ústavu
Predaj publikácií


Novinky

Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie. Zostavila Ivana Taranenková. Vedeckí recenzenti Peter Macho, Róbert Kiss Szemán. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 203 s. ISBN 978-80-224-1697-9.

Kolektívna monografia prináša analytický pohľad historikov a literárnych vedcov na rozsiahle dielo a činnosť S. H. Vajanského (1847 – 1916). Jednotlivé kapitoly približujú rôzne aspekty jeho literárnych, kultúrnych i politických výkonov, a to v troch oddieloch: Literatúra: medzi estetikou a ideológiou; Národné a ideologické modely; Polemiky. Prvá časť sleduje prepojenie poetiky Vajanského literárneho diela a estetických názorov s ideológiou nacionalizmu, ktorá poznačovala všetky aspekty jeho aktivít. Druhá časť sa zameriava na autorovu národnú koncepciu v dobovom historickom a ideologickom kontexte. V tretej časti sú analyzované dobové polemiky, ktorých sa zúčastnil, ale i neskoršia recepcia jeho odkazu.

BARBORÍK, Vladimír - PASSIA, Radoslav: Spisovateľ ako sociálna rola. Vedeckí recenzenti Peter Darovec, Pavel Janoušek. Bratislava : Veda, 2018. 266 s. ISBN 978-80-224-1682-5.

Kolektívna monografia je venovaná pôsobeniu viacerých slovenských a českých autorov v role spisovateľa a zároveň spôsobu, akým sa v rôznych obdobiach literárneho vývinu – v určitom čase a priestore – táto rola ako určitá sociálna funkcia utvárala. Sústreďuje sa na 20. storočie s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup zjednocujúci individuálnu a nadosobnú perspektívu, s ambíciou rozšíriť typologický register podôb spisovateľa a zároveň ich historicky konkretizovať prostredníctvom vzťahu k súdobému literárnemu a sociálnemu poľu.

BRTÁŇOVÁ, Erika: Slovo Pánovo zostáva naveky : z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia. Bratislava : Veda, 2018. 214 s. ISBN 978-80-224-1683-2.

Edícia kázňovej prózy približuje slovenskú kazateľskú tvorbu z obdobia 1790 – 1890. Autormi textov sú kňazi, ktorí boli zároveň literárne činní a ktorí ako vyhranené spisovateľské osobnosti formovali tvár modernej slovenskej literatúry. Princípy kázňovej poetiky, eticko-výchovnú intenciu i rétorické prostriedky, pritom súbežne aplikovali aj vo svojich ostatných, žánrovo odlišných formách výpovedí. Prostredníctvom kázní vplývali na estetické prežívanie širšieho okruhu recipientov. Edícia je pripravená podľa pôvodných vydaní, je doplnená vedeckou štúdiou a textologickým aparátom.

Poetika textu a poetika udalosti. René Bílik - Peter Zajac (eds.) ; recenzenti Mária Kusá, Anton Pokrivčák. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis : Veda, 2018. 146 s. ISBN 978-80-224-0147-5

Zborník prezentuje doterajšie výsledky výskumu projektového tímu k problematike novej poetiky, ktorá sleduje predovšetkým konštitutívne pravidlá, gramatiky a algoritmy utvárania literárnych textov a udalostí. Novú poetiku predstavuje ako existenciálnu poetiku, t. j. poetiku vyjadrujúcu bytostné situácie. Okrem poetiky textu sleduje aj poetiku udalostí, takže poetologicky sa zaoberá celým rozľahlým poľom intermediálnych a interdsisciplinárnych vzťahov a transgresií vo všetkých ich podobách a polohách.
SHV-obalka
Spisovatel-obalka
Slovo-panovo-obalka
Poetika-textu-obalka
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia