uslit.sav.sk
Vedecké projekty ÚSlL SAV v roku 2018

SAV - Národná akadémia vied Ukrajiny
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku  
20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Ivana Taranenková
Spoluriešiteľ: Radoslav Passia, Dana Hučková, Andrea Draganová
Doba riešenia: 6. 4. 2017 - 31. 12. 2019


Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  
športu  
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

1. Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. - 18.  
storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Timotea Vráblová
Doba riešenia: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0169/15

2. Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 - 1914
Zodpovedný riešiteľ:  Dana Hučková
Spoluriešiteľ: Adelaida Mezeiová
Doba riešenia: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0142/15

3. Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej
objednávke (Premeny obrazu slovenského spisovateľa po roku 1945)
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Barborík
Spoluriešitelia: Radoslav Passia, Lenka Macsaliová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0052/16

4. Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Ivana Taranenková
Spoluriešitelia: Marcela Mikulová, Magdalena Bystrzak
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0025/16

5. Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie,  
aspekty.
Zodpovedný riešiteľ:  Michal Habaj
Spoluriešitelia: Karol Csiba, Dana Hučková, Andrea Draganová, Jaroslava Šaková, Katarína  
Cupanová  
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Dagmar Kročanová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0033/16

6. Poetika slovenskej literatúry po roku 1945
Zodpovedný riešiteľ:  Peter Zajac
Spoluriešitelia: Tomáš Horváth, Fedor Matejov, Jelena Paštéková, Zora Prušková, Daniel
Domorák
Partnerská inštitúcia: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Trnava
Zodpovedný riešiteľ: René Bílik  
Spoluriešitelia: Pavel Matejovič, Radoslav Raffaj
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0074/16

7. K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch  
revúckych)
Zodpovedný riešiteľ:  Janka Pácalová
Spoluriešiteľ: Andrea Draganová
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Hana Hlôšková  
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0053/17

8. Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla  
Jozefa Šafárika
Zodpovedný riešiteľ:  Lenka Rišková
Spoluriešiteľ: Martin Braxatoris, Oľga Vaneková
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0117/17

9. Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Magdalena Bystrzak
Spoluriešiteľ: Karol Csiba
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0050/18

10. Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa
Zodpovedný riešiteľ: Erika Brtáňová
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0043/18

11. Emócie v literatúre: kognitívnovedný program
Zodpovedný riešiteľ: Jana Kuzmíková
Spoluriešiteľ: Lenka Macsaliová
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Číslo projektu: VEGA 2/0045/18
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Institute of Slovak Literature
of the Slovak Academy of Sciences