uslit.sav.sk
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Vedecká koncepcia pracoviska

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Jana Pácalová, PhD.
Vedecký tajomník: Mgr. Karol Csiba, PhD.
Sekretariát riaditeľky: Veronika Kubičková

Kolégium riaditeľky

Kolégium je poradným orgánom riaditeľky pri riešení operatívnych otázok, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie. Kolégium pomáha najmä pri rozvoji vedeckej práce, príprave plánov činnosti, kontrole ich plnenia, príprave vedeckých konferencií a hodnotení vedeckých prác.

Členovia kolégia

Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Mgr. Karol Csiba, PhD.
Mgr. Michal Habaj, PhD.
Mgr. Jana Pácalová, PhD.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Katarína Veneniová
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Vedecká rada

Vedecká rada je ústavu nezávislý orgán volený akademickou obcou organizácie (vedeckí a odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním), ktorý má v súčinnosti s riaditeľom ústavu kompetencie v oblasti koncepčných otázok vedecko-výskumnej činnosti a základných organizačných problémov pracoviska.

predseda:
  Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
interní členovia:
  Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
  Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
 
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
  Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
externí členovia:
  Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ Košice
  Prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., FF UKF Nitra

Vedecké oddelenia

Oddelenie dejín staršej slovenskej literatúry
Oddelenie dejín slovenskej literatúry 19. storočia
Oddelenie výskumu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia
Oddelenie literárnej teórie

Knižnica

Knižnica zabezpečuje:
- sledovanie, systematickú akvizíciu, spracovanie, katalogizáciu a sprístupňovanie 
   odbornej a pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry a tiež iných informačných nosičov,
- výpožičné služby pre interných a externých zamestnancov ústavu, pre mimoústavných
   použ
ívateľov iba formou prezenčných výpožičiek,
- medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
- medziknižničnú výmenu publikácií,
- poč
ítačové spracovanie knižničných fondov,
- vytváranie bibliografických databáz,
- xerografické služby pre interných zamestnancov ústavu,
- vydávanie interného informátora o nových prírastkoch knižničného fondu.

Vedúca: Katarína Veneniová
Výpožičky: Renáta Aksamítová
Bibliografia: Iveta Košibová

Knižničný poriadok

Redakcia časopisu Slovenská literatúra

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba, PhD.
Redakcia: Mgr. Lenka Macsaliová
Jazyková redakcia: PhDr. Adelaida Mezeiová
Technická príprava: Vladimír Radik