uslit.sav.sk
Vedecké oddelenia

Oddelenie literárnej histórie

Od 1. januára 2018 došlo k zlúčeniu troch samostatných literárnohistorických oddelení podľa vyčlenených časových období - Oddelenia dejín staršej slovenskej literatúry, Oddelenia dejín slovenskej literatúry 19. storočia a Oddelenia výskumu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia. Cieľom reštrukturalizácie do spoločného Oddelenia literárnej histórie je zvýšiť synergiu a prehĺbiť vzájomnú kooperáciu pracovníkov.

Vedúci:
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Členovia:
Mgr. Katarína Badžgoňová
Mgr. Martin Braxatoris, PhD.
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.
Mgr. Karol Csiba, PhD.
Mgr. Katarína Cupanová
Mgr. Andrea Draganová
Mgr. Michal Habaj, PhD.
Mgr. Dana Hučková, CSc.
PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.
PhDr. Marcela Mikulová, DSc.
Mgr. Vladimíra Mravcová
Mgr. Viliam Nádaskay
Mgr. Eva Palkovičová
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Mgr. Petra Rusňáková
Mgr. Oľga Vaneková, PhD.
Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Oddelenie literárnej teórie

Vzniklo v roku 2012 transformáciou pôvodného Literárno-teoretického seminára, ktorý v ústave pracoval od roku 2007. Jeho cieľom je oživiť domácu vedeckú diskusiu o metodologickej orientácii minimálne od osemdesiatych rokov 20. storočia, ktorú rámcujú štrukturalizmus, hermeneutika, dekonštrukcia, pragmatizmus, historizmus, nový historizmus, kultúrne štúdie a vo vnútri kultúrnych štúdií subverzívne odkrývanie politického aspektu identifikačných stratégií (feminizmus, gender/queer, postkolonializmus). Ambíciou oddelenia je oživiť štandardnú vedeckú diskusiu revitalizáciou žánrov vedeckej recenzie, komentovaného čítania aktuálnej domácej a zahraničnej literárnovednej produkcie, prekladov metodologicky a materiálovo inšpiratívnych štúdií, článkov atď. Medzi hlavné diskusné témy patria: poetika textu a žánre; synoptické (interferenčné) a dynamické procesy, teória chaosu; kognitívna poetika; postavenie literatúry ako média voči vizualite; tropologicko-topologická tematológia; literatúra a pamäť, resp. boj o jej politickú a kultúrnu interpretáciu. Ústrednou témou aktuálneho programu oddelenia sú „obraty“ literárnej teórie a ich dôsledky pre súčasný literárnovedný výskum.

Vedúci:
Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Členovia:
Mgr. Daniel Domorák
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Fedor Matejov, CSc.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
PhDr. Zora Prušková, CSc.
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Oddelenie textológie a digitálnych projektov

Vedúca:
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Členovia:
Mgr. Marek Debnár, PhD.
Mgr. Lenka Macsaliová, PhD.
Mgr. Martin Navrátil, PhD.

Oddelenie vzniklo k 1. januáru 2018 so zámerom vytvoriť platformu pre systematický textologický výskum a nové vedecko-výskumné aktivity.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia