Predaj publikácií


HABAJ, Michal: Druhá moderna.
Bratislava : Ars Poetica, 2005. 260 s. ISBN 80-969409-1-0-
Literárnohistorická monografia k problematike medzivojnovej slovenskej prózy, najmä dvadsiatych rokov 20. storočia, ktorá sa formovala v prepojení s poetikou fin de siecle (Gašpar, Alexy, Hrušovský, Horváth, Vámoš, Minárik), v kontexte širších európskych i všeobecných kultúrnych konotácií. Prostredníctvom individuálnych portrétov modernisticky orientovaných prozaikov poukazuje na špecifiká jednotlivých umelecko-estetických koncepcií.  

MATEJOV, Fedor: Lektúry.
Bratislava : SAP,  2005. 231 s.
Výber štúdií predstavuje sústredené sondy zamerané na slovenskú poéziu predovšetkým 60. rokov 20. storočia. Minuciózne, odborne vysoko erudované a kontextovo nasýtené analýzy a interpretácie básnických výkonov Jána Ondruša, Jozefa Mihalkoviča, Milana Rúfusa  a Ivana Laučíka uzatvára štúdia o neskorej tvorbe Dominika Tatarku, ktorá vo svojom  názve ponúka „vodidlá lektúry“. Zároveň je exkurzom k inej problematike, k problematike prózy. Matejovova koncepcia čítania podčiarkuje otvorenosť vnímania básnického výrazu, citlivosť voči jeho diverzifikácii v diachronickom priestore literatúry.

ŠÚTOVEC, Milan: Mýtus a dejiny v próze naturizmu.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005. 246 s.
Jadrom uceleného súboru štúdií je originálna vedecká práca Romány a mýty (1982), v korej autor  novým spôsobom analyzoval a interpretoval klasické diela slovenskej literatúry 20. storočia Tri gaštanové kone Margity Figuli, Drak sa vracia Dobroslava Chrobáka a Nevesta hôľ Františka Švantnera. Šútovcove závery časovo korešpondujú s paralelne formulovanou koncepciou literárneho naturizmu Oskára Čepana. Obohacujú ju o argumenty, vychádzajúce z autorovej detailnej znalosti mytologického a bájoslovného podložia textov a z precízneho metodického inštrumentária inšpirovaného semiotikou. V druhej časti práce s názvom Post scriptum Šútovec doplnil svoj pohľad na tvorbu naturistov  polemickou štúdiou o edičných zásahoch do Švantnerovho románu Život bez konca a slovníkovými heslami o vrcholných dielach reprezentantov daného umeleckého prúdu.

Habaj Druha moderna
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk