Knižnica slovenskej literatúry - odborný rad (slovníky a vedecké monografie)

Publikácie si môžete zakúpiť na internetovej stránke kalligram.sk alebo priamo vo vydavateľstve Kalligram na adrese: Staromestská 6/D, 810 00 Bratislava 1

Spoločný vydavateľský projekt Ústavu slovenskej literatúry SAV a vydavateľstva Kalligram, na základe Zmluvy o spolupráci podpísanej Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR a SAV v roku 2004 na obdobie desiatich rokov, s účinnosťou od roku 2005 (realizácia projektu 2005 - 2014).
  
Projekt je určený širšej kultúrnej verejnosti, študentom, učiteľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru. Jeho cieľom je aktualizovať diela vybraných spisovateľov a revitalizovať ich čitateľskú hodnotu. Časť nákladu vydavateľ bezodplatne poskytuje školským a verejným knižniciam. 
  
Odborná garancia projektu Knižnica slovenskej literatúry: Programová a edičná rada
Aktuálne zloženie (2014): Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.; Doc. PhDr. Igor Hochel, CSc., Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., Mgr. Dana Hučková, CSc. (predsedníčka), Prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., László Szigeti, Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Anotácie vydaných titulov

Odborný radZväzok č. 11
HUČKOVÁ, Dana: Kontexty Slovenskej moderny. Vedeckí recenzenti: Ján Gbúr, Milan Žitný. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 360 s. Knižnica slovenskej literatúry, 11. zväzok. ISBN 978-80-8101-863-3.

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí - tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé tematické podoby a žánrové preferencie, pričom kategória kontextu je vnímaná ako kategória, ktorá má zásadný význam pre porozumenie textom. Zámerom knihy je ukázať, ako mimoliterárne podmienky, okolnosti a dobové dilemy a rozpory vplývali na povahu súvekého umenia. V takto vymedzenom rámci na príklade vybraných problémov a konkrétnych autorov sú potom dokumentované, analyzované a interpretované procesy etablovania sa modernistickej poézie a prózy v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia.

Zväzok č. 10
MATEJOVIČ, Pavel: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia. Vedeckí recenzenti: René Bílik, Peter Zajac. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 378 s. Knižnica slovenskej literatúry, 10. zväzok. ISBN 978-80-8101-832-9.

Už titul monografie signalizuje, že jej obsahom nie je len literárnohistorická reflexia Mináčovej tvorby. Zmeny Mináčovej poetiky sú totiž tesne späté s dobovým kontextom, ktorý ju spoluutváral. Preto autor monografie upriamuje svoju pozornosť aj na sekundárne texty o Mináčovej tvorbe, prostredníctvom ktorých sa zviditeľňuje dobová rétorika, predstava o úlohe písania a spoločenskej funkcii spisovateľa. S takto načrtnutým konceptom úzko súvisí filozofická kategória subjektu, resp. podoby jeho transformácie. Monografia reflektuje predovšetkým Mináčove filozofické, estetické a kultúrno-politické názory. Autor sa v nej venuje aj autobiografickým momentom, ktoré sú v jeho diele pomerne výrazne zastúpené a literárnohistoricky boli len čiastočne recipované. Práca chce byť zároveň aj diskusiou o problémoch a centrálnych témach, ktoré sa týkajú slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia.

Zväzok č. 9
BRTÁŇOVÁ, Erika: Na margo staršej literatúry. Zo žánrovej problematiky 11. - 18. storočia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Kalligram, 2012. 304 s. ISBN 978-80-8101-678-3.
Vedecká monografia sa sústreďuje na výklad žánrovo rôznorodých diel 11. - 18. storočia z hľadiska ich dobovej estetickej a aktuálnej kultúrnej hodnoty. Jednotlivé príspevky podávajú obraz literárnej kultúry daného obdobia a zároveň pritom ilustrujú vývin relevantných žánrov. V centre pozornosti sú špecifiká stredovekej poetiky, žánrová a tematická rôznorodosť literárnej produkcie 18. storočia a
problematika kazateľskej tvorby. Autorka sa pokúša ukázať, že i napriek odlišnej estetickej skúsenosti i mentálnemu ustrojeniu dnešného čitateľa možno staršie literárne texty čítať s porozumením, ba dokonca možno mať z ich čítania potešenie.
Zväzok č. 8
SONDY DO SLOVENSKEJ LITERATÚRY 19. STOROČIA. Zostavili a edične pripravili Peter Zajac a Dana Hučková. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. ISBN 978-80-8101-568-7.
Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia ponúkajú nové čítanie textov kľúčových autorov od Bohuslava Tablica, Pavla Jozefa Šafárika, Jána Hollého, Jána Kollára, Sama Chalupku, Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča, Jána Bottu, Jána Francisciho, Mikuláša Dohnányho, Sama Bohdana Hroboňa, cez Jonáša Záborského a Kolomana Banšella až po Svetozára Hurbana Vajanského, Elenu Maróthy-Šoltésovú, Teréziu Vansovú, Martina Kukučína a Ladislava Nádašiho-Jégého. Adekvátne čítanie je dôležité pre aktuálne poznanie ich diela a umožňuje položiť si otázku, aké sú základné kultúrnohistorické, literárnohistorické a historickopoetologické koordináty „projektu“ slovenskej literatúry 19. storočia. Ide tak o pohľady do jednotlivých textov a ich tematického, topologického a tropologického tkaniva, ako aj o sondy v zmysle archeológie literárnej a kultúrnej pamäti 19. storočia, ktorá pomáha určovať, čo sa v nej z aktuálnej perspektívy vrství, prevrstvuje, presúva alebo celkom prevracia.

Zväzok č. 7
MATEJOV, Fedor: Fragmenty. Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych rokov po deväťdesiate roky. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010. 360 s. ISBN 978-80-8101-374-4.
Vedecká monografia Fedora Matejova predstavuje vysoko erudovaný a metodologicky aktuálny príspevok k teoretickému a interpretačnému postihnutiu slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia, prednostne sa sústreďujúci na spôsoby literárnokritického písania o literatúre a na výklad individuálnych básnických realizácií. So zámerom postihnúť vývinové premeny kritiky a interpretácie poézie skúma Fedor Matejov dobové inšpirácie, vzťahy a súvislosti. Šesť oddielov tejto prierezovej a v kontexte autorovho knižného výstupu syntetizujúcej publikácie (Autori, Situácie, Príležitosti, Z knižných recenzií, Dokumenty, Namiesto zhrnutia?) poskytuje komplexný pohľad na problematiku modernej slovenskej literatúry ako kritického a interpretačného problému.

Zväzok č. 6
SLOVNÍK DIEL SLOVENSKEJ LITERATÚRY 19. STOROČIA. Zostavili a edične pripravili Rudolf Chmel a Dana Hučková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-280-8.

Lexikografická literárnohistorická príručka výberovo zahŕňa heslá diel slovenskej poézie a prózy vznikajúcich v 19. storočí, hoci vo viacerých prípadoch došlo k ich reálnemu publikovaniu až hlboko v 20. storočí. Objavovanie ponornej, pred zrakmi verejnosti dlhý čas skrytej línie slovenskej literatúry 19. storočia ukazuje, že
slovenská literatúra 19. storočia je vnútorne oveľa vrstevnatejšia, ako sa tradovalo. Jednotlivé heslá reflektujú literárne diela, patriace do kontextu niekoľkých poetických smerov, ako sú klasicizmus, romantizmus, biedermeier, realizmus, parnasizmus, moderna. Heslá uvádzajú faktografické údaje a okolnosti, ale v zásade kladú dôraz na moment interpretácie a hodnotenia. Dôležitou súčasťou je výberová bibliografia k jednotlivým dielam, ktorá ponúka prehľad relevantnej odbornej literatúry.

Zväzok č. 5
BÍLIK, René: Historický žáner v slovenskej próze. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Kalligram, 2008. 248 s. ISBN 978-80-8101-137-5.
Vedecká monografia z oblasti genológie približuje žáner historickej prózy cez literárnoteoretický výklad problematiky a následnú literárnohistoricky ukotvenú interpretačno-analytickú časť (slovenská literatúra 19. a 20. storočia). Od existujúcich koncepcií a definícií žánru v nej René Bílik postupuje k formulovaniu vlastného prístupu, ktorý je založený na novom pohľade na dynamický charakter kategórie času a časovosti. Významné je tiež sledovanie vzťahu realita (história) - fikcia a upozornenie na aktualizačný, prítomnostný rozmer historického žánru. Kniha je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy.

Zväzok č. 4
SONDY. INTERPRETÁCIE KĽÚČOVÝCH DIEL SLOVENSKEJ LITERATÚRY 20. STOROČIA. Zostavil a edične pripravil Peter Zajac. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV - Kalligram, 2007. ISBN 978-80-8101-024-8.

Cieľom sond do slovenskej literatúry 20. storočia je nanovo prečítať texty kľúčových autorov (od Vajanského po súčasnosť), nakoľko adekvátne čítanie je dôležité pre aktuálne poznanie ich diela a umožňuje položiť si otázku, aké sú základné kultúrnohistorické, literárnohistorické a historickopoetologické koordináty slovenskej literatúry 20. storočia. Predkladaná lektúra textov jednotlivých autorov ukazuje, že ich možno prečítať v novej, živej a otvorenej čitateľskej perspektíve. Použitie slova sonda v pomenovaní zväzku zdôrazňuje významný moment, a to, že nejde o reprezentatívnu úplnosť, ale o interpretačnú výberovosť jednotlivých textov a autorov.

Zväzok č. 3
SLOVNÍK DIEL SLOVENSKEJ LITERATÚRY 20. STOROČIA. Kolektív autorov pod vedením Rudolfa Chmela. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. 528 s. ISBN 80-7149-918-8.
Literárny slovník prináša heslá približujúce najvýznamnejšie diela slovenskej literatúry 20. storočia. Osvetľuje okolnosti ich vzniku, prináša zasvätené charakteristiky prepájajúce čitateľský zážitok s literárnovednou interpretáciou, situuje ich do širšie literárneho vývinu. Encyklopedické dielo kolektívu dvadsiatich odborníkov z Ústavu slovenskej literatúry SAV a vysokoškolských pedagógov z oblasti slovenskej literatúry zo slovenských univerzít je určené študentom stredných a vysokých škôl, učiteľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru.
Slovník zostavený kolektívom autorov Ústavu slovenskej literatúry SAV pod vedením Rudolfa Chmela približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia: prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000. Má ambíciu byť syntézou vychádzajúcou z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia. Svojím spôsobom predstavuje istú hierarchizáciu slovenskej literatúry 20. storočia, reflektovanú v takejto špecifickej žánrovej podobe, ktorá môže byť pendantom k dejinám literatúry, prirodzene sa sústreďujúcim na literárny proces. Autorský kolektív si musel osvojiť tento v slovenskej literárnovednej lexikografii neodskúšaný žáner tak, aby zladil náročnejšie interpretačné ciele s potrebami širšej verejnosti - vedeckej, pedagogickej, študentskej, aktívnejších záujemcov o slovenskú literatúru doma i v zahraničí a zároveň sa pokúsil o istý hodnotový systém. Ten vychádza z doterajšej literárnovednej tradície a jej prehodnotenia, z nevyhnutnej selekcie, zo súčasného stavu interpretačného výskumu i z praktických potrieb užívateľov slovníka.

Zväzok č. 2
SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV. Editor a vedúci autorského kolektívu Valér Mikula. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 656 s. ISBN 80-7149-801-7.

Slovník slovenských spisovateľov je encyklopedické dielo kolektívu tridsiatich šiestich domácich i zahraničných odborníkov vedeného Valérom Mikulom. Na úrovni aktuálnych odborných poznatkov prináša komplexnú informáciu o slovenskej literatúre od jej počiatkov až podnes, pričom predstavuje príručku tzv. prvého dotyku, so základnými a najdôležitejšími informáciami o slovenskej literatúre. Obsahuje 696 autorských a vecných hesiel - o spisovateľoch, ich živote a diele, ale aj o časopisoch, literárnych zoskupeniach a inštitúciách. Bibliograficky sa končí rokom 2004. Ide o prepracovanú verziu Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý vyšiel v roku 1999 v pražskom vydavateľstve Libri. Pri aktuálnom vydaní bola mierne rozšírená úvodná časť, podávajúca pohľad na slovenskú literatúru v základných kontúrach jej historického priebehu (autori Helena Májeková, Marcela Mikulová, Valér Mikula), heslár slovníka bol revidovaný a doplnený a heslá boli aktualizované.

Zväzok č. 1
MIKULOVÁ, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 288 s. ISBN 80-7149-793-2. Kniha je prvým monografickým spracovaním prozaického diela Jozefa Gregora Tajovského. Autorka v ňom zásadným spôsobom prekvalifikovala doterajšie literárnohistorické hodnotenie tohto autora a na základe nového interpretačného čítania ho potvrdzuje ako jedného z iniciátorov modernej slovenskej prózy. Na základe precíznych interpretácií Marcela Mikulová presvedčivo dokazuje, že Tajovský - v minulosti často ideologicky zneužívaný, sociálne cítiaci autor - vo viacerých aspektoch prekročil hranice realistickej poetiky. Preto jeho tvorbu nezaraďuje do realizmu, ale situuje ju do predsymbolistického obdobia našich literárnych dejín, smerujúceho k moderne. Monografia o J. G. Tajovskom je významným príspevkom k jemnejšiemu rozlišovaniu poetologických tendencií na prelome 19. a 20. storočia.

Knižnica slovenskej literatúry - základný rad (umelecká literatúra)

Anotácie vydaných titulov

 
Základný rad
    2005
       Zväzok č. 1
       Zväzok č. 2
       Zväzok č. 3
       Zväzok č. 4
       Zväzok č. 5
   
2006
       Zväzok č. 6
       Zväzok č. 7
       Zväzok č. 8
       Zväzok č. 9
       Zväzok č. 10
       Zväzok č. 11
   
2007
       Zväzok č. 12
       Zväzok č. 13
       Zväzok č. 14
       Zväzok č. 15
       Zväzok č. 16
       Zväzok č. 17
   
2008
       Zväzok č. 18
       Zväzok č. 19
       Zväzok č. 20
       Zväzok č. 21
       Zväzok č. 22
       Zväzok č. 23
   
2009
       Zväzok č. 24
       Zväzok č. 25
       Zväzok č. 26
       Zväzok č. 27
       Zväzok č. 28
       Zväzok č. 29
   
2010
       Zväzok č. 30
       Zväzok č. 31
       Zväzok č. 32
       Zväzok č. 33
       Zväzok č. 34
       Zväzok č. 35
   
2011
       Zväzok č. 36
       Zväzok č. 37
       Zväzok č. 38
       Zväzok č. 39
       Zväzok č. 40
       Zväzok č. 41
   
2012
       Zväzok č. 42
       Zväzok č. 43
       Zväzok č. 44
       Zväzok č. 45
       Zväzok č. 46
       Zväzok č. 47
    
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
logo SAV
Publikácie ústavu
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia
uslit.sav.sk