uslit.sav.sk
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala na
svojom 74. zasadnutí dňa 4. decembra 2013 Ústavu slovenskej literatúry SAV právo byť
externou vzdelávacou inštitúciou 3. stupňa vysokoškolského štúdia v spolupráci s
Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Študijný odbor:  2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: Slovenská literatúra
Spolupracujúca vysoká škola: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Garant: PhDr. Marcela Mikulová, CSc., DSc.
Spolugaranti: Mgr. Fedor Matejov, CSc., Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Návrhy tém pre doktorandské štúdium so začiatkom v školskom roku 2018/2019

1. Tvorba Karola Kuzmányho v kontexte európskeho literárneho klasicizmu (potrebná znalosť nemčiny)
Školiteľ: Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
E-mail: Erika.Brtanova@savba.sk
Forma štúdia: E
Anotácia: Jadro doktorandskej práce bude tvoriť pojednanie o možných inšpiráciách nemeckou literatúrou, z ktorých vychádzal K. Kuzmány pri písaní románu Ladislav.

2. Tvárnosť osvietenskej literatúry (potrebná znalosť maďarčiny)
Školiteľ: Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Forma štúdia: E
Anotácia: Doktorandská práca bude zameraná na žánrovú podobu a štýlové preferencie osvietenskej literatúry pestovanej na území Uhorska. Jej nosná časť by sa mala zaoberať poetikou niektorého z vybraných diel.

3. Žáner hororu a hororovej fantastiky
Školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
E-mail: atomheart17@gmail.com
Forma štúdia: D/E
Anotácia: Problematika žánru. Vybrané koncepcie hororu. Horor ako žáner určený predovšetkým svojím pôsobením - analýza textových stratégií literárneho hororu, vyvolávajúcich predpísanú reakciu modelového čitateľa. Interpretácie vybraných reprezentantov (textov) tohto žánru (v prípade záujmu aj slovenských). (Napr. môže byť "morfológia duchárskej poviedky".) Je možný aj stručný historický náčrt. Vzťah žánrov hororu a fantastiky (ako ju analyzujú Tz. Todorov, N. Traillová).

4. Metafora v modernej slovenskej literatúre
Školiteľ: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.
E-mail: jana.kuzmikova@gmail.com
Forma štúdia: D/E
Anotácia: Práca má prispieť k výskumu metafory v modernistickej, resp. súčasnej slovenskej literatúre.
Východiskom síce je analyzovať podoby metafory vo vybraných literárnych textoch (smeroch, žánroch), ale vzhľadom na to, že bohaté spektrum metaforických teórií sa komplexnejšie usúvzťažňuje najmä v kognitívnovednom modelovaní metaforických procesov v ľudskej mysli, možno sa zamerať aj na jej recepciu, v rámci ktorej vystupujú napríklad jej tvorivé a emočné aspekty či inter/kultúrne a historické kontexty.

5. Básnické texty inšpirované výtvarným umením v slovenskej poézii od štyridsiatych rokov 20. storočia (evidencia a charakteristika, teoretické a historické súvislosti témy, interpretácie vybraných textov)
Školiteľ: Mgr. Fedor Matejov, CSc.
Tel. 02/5441 3391 (pondelok 9,30 - 15.00 hod.)
Forma štúdia: D/E
Anotácia: Inšpirácia výtvarným umením by mala zahŕňať predovšetkým singulárne texty na základe ich dedikácií konkrétnym umelcom, jubilejné prívety, básnické nekrológy, parafrázy/ekfrázy výtvarných diel či umeleckých gest takto evokovaných výtvarníkov; ďalší potenciálny okruh by mohli tvoriť obrazovo-textové publikácie (fotografia - texty, reprodukcie - texty), koncepčne vydávané od šesťdesiatych rokov 20. storočia; vždy alebo poväčšine ide o klasický textový prejav, pomedzné javy a prechody do sféry vizuálneho umenia fixuje práca P. Zajaca Optická poézia M. Adamčiaka v kontexte slovenskej literatúry (doslov in: Adamčiak, M.: Archív II, 2015 - 2016). Téma predpokladá záujem o vizuálnu sféru, o sprievodnú umelecko-historickú literatúru a zároveň istú predstavu prinajmenšom o modernom slovenskom výtvarnom umení, čo bolo partnerom do úvahy prichádzajúcich textov.

6. Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
E-mail: rpassia@gmail.com
Forma štúdia: D/E
Anotácia: Doktorandská práca bude mať teoreticko-interpretačný charakter, sústredí sa na výskum reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989. Materiálovým východiskom práce budú prózy vybraných autorov, ktorých diela sú v danom období v kontexte skúmanej problematiky kľúčové (napr. P. Vilikovský, S. Rakús, P. Pišťanek, M. Kopcsay a i.). Výskum sa pokúsi uchopiť otázku mesta v súčasnej literatúre ako dynamický a komplexný tematologický, resp. imagologický problém. Teoretickými východiskami práce budú jednak súčasné literárnovedné prístupy k reprezentácii priestoru, ako aj interdisciplinárne prístupy, čerpajúce z iných humanitných a spoločenských vied (geopoetika, urbánne štúdiá a pod.).

7. Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Školiteľ: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
E-mail: taranenkova@azet.sk
Forma štúdia: D/E
Anotácia: Výskum sa má zamerať na analýzu podôb literárnej reprezentácie každodennosti v  slovenskej literatúre 19. storočia, predovšetkým v období rokov 1850 - 1880, teda v literárnej situácii, v ktorej dochádza k rôznym konfiguráciám a modifikáciám dobovo exponovanej romantickej poetiky. Na materiáli poeticky a žánrovo rôznorodých textov, tých kanonizovaných i tých pohybujúcich sa doteraz na periférii literárnohistorického výskumu, publikovaných len v časopisoch, almanachoch, prípadne v doteraz v tzv. dokumentárnych žánroch, ktoré ostávajú na okraji literárnohistorického výskumu (cestopisy, autobiografie a pod.), by mal doktorand sledovať, akým spôsobom sa tu kategória každodennosti poeticky a esteticky manifestuje a na akých ideologických a estetických princípoch sa konceptualizuje. Výskumná téma zároveň umožňuje sledovať transgresívne modifkácie a transformácie tejto kategórie.
Požadované predpoklady uchádzača pre výskum: znalosť nemčiny, zorientovanie sa v dobových filozofických a estetických konceptoch.

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 - 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel - prijať, b) vyhovel - neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV

Mgr. Lenka Macsaliová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Groteska, mystifikácia, pseudohistorizmus: postmoderné pseudodejiny v slovenskej próze od druhej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia (v dielach J. Lenča, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Štafurová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Téma života a smrti vo františkánskej kancionálovej tvorbe 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Mgr. Daniel Domorák (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Mgr. Andrea Draganová (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Programy a polemiky v slovenskej literatúre 1870 - 1914: časopis Hlas a hlasistické hnutie
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Jaroslava Šaková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Avantgardné smery a poetiky v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Petra Rusňáková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Problematika cestovania a putovania v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Mgr. Viliam Nádaskay (od 2017)
Téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (od 2017)
Téma: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (od 2017)
Téma: Dráma Slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied